ارتقاء طراحی مبدل

هیلاویس تجربیات متعددی در زمینه ارائه مشاوره به واحدهای صنعت نفت برای ریشه یابی علل خرابی (اعم از خوردگی و عملیاتی)، تغییر نوع مبدل، باز طراحی حرارتی-مکانیکی مبدل، تغییر متریال بر اساس نیازمندیهای عملیاتی و فاکتورهای اقتصادی در واحدهای صنعت نفت داشته است.

  •  مطالعه و پیشنهاد جایگزینی نوع مبدل ( Exchanger Type Selection ) :

فاکتورهای اثر گذار مهندسی مانند بهینه سازی انتقال حرارت، شوک مکرر حرارتی،  محدودیتهای فیزیکی برای نصب (وزن و ابعاد) چارچوبهایی هستند که در قالب آن نوع مبدل انتخاب خواهد شد.

  •  انتخاب متریال

خوردگی پدیده­ ای است که عوامل مختلفی در ایجاد آن نقش دارند. برخی از این عوامل قابل رفع هستند (بهبود آب یوتیلیتی و کنترل فرآیندهای بالادست) ولی حذف برخی از این عوامل نیازمند اختصاص مبالغ هنگفت بوده و یا غیرممکن هستند و بنابراین جایگزینی آلیاژهای قدیمی با انواع جدیدتر آن راهکار بهتری خواهد بود. هیلاویس تجربه روشنی در زمینه مطالعه فنی و اقتصادی و اجرای جایگزینی متریال و یا رفع عیوب ریشه­ای داشته است.  بعنوان نمونه می توان به پیشنهاد انتخاب متریال جدید برای سیستمهای آب دریا و سرویسهای خورنده اسیدی در واحدهای پتروشیمی اشاره کرد.