امکانات

کارخانه :

کارخانه مامونیه در سال 1394، با مشخصات زیر راه اندازی شد:

 

مساحت کل  12،700 مترمربع 
سالن تولید فاز 1 2688 مترمربع 
فضای اداری و مهندسی 420 مترمربع 
انبار 400 متر مربع

 تماس جهانی :

هیلاویس بابهره گیری از شبکه مستحکم، در صعب ترین شرایط داخلی نیز، نیازمندیهای سطوح بالای تکنولوژیک وکلای خود را برآورده کرده است و با گشایشهای اخیر به سطوح بالاتری از همکاری بین المللی دست یافته است.